Roxio PhotoShow 6

Roxio PhotoShow 6

Roxio Inc – Commercial –
ra khỏi 3 phiếu
4 Stars User Rating
Roxio PhotoShow is the perfect way to transform ordinary photos and videos into stunning, multimedia slideshows complete with music and effects. Share favorite photos & videos in a fun new format, choose from hundreds of cool styles and effects, add your own MP3s to your desktop PhotoShows or pick from our library of hundreds of unique music tracks. Display shows on your personal member page, your blog, favorite social networking site like Facebook or MySpace, or burn to DVD!

Tổng quan

Roxio PhotoShow là một Commercial phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Roxio Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 314 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Roxio PhotoShow là 6, phát hành vào ngày 16/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/09/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 6, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Roxio PhotoShow đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Roxio PhotoShow đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Roxio PhotoShow!

Cài đặt

người sử dụng 314 UpdateStar có Roxio PhotoShow cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản